نمایندگی ثبت دامنه

Domain Reseller
 • نمایندگی ثبت دامنه Slab1

  2,000,000 ریال مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 200 هزار تومان
   بالاترین فراوانی پسوند دامنه
   بهترین تخفیف های ثبت دامنه
   ارائه ماژول WHMCS
   ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API
   کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود
 • نمایندگی ثبت دامنه Slab2

  10,000,000 ریال مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 1 میلیون تومان
   بالاترین فراوانی پسوند دامنه
   بهترین تخفیف های ثبت دامنه
   ارائه ماژول WHMCS
   ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API
   کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود
 • نمایندگی ثبت دامنه Slab3

  15,000,000 ریال مرة واحدة
  أطلبه الآن
  • نمایندگی ثبت دامنه با شارژ اولیه 1.5 میلیون تومان
   بالاترین فراوانی پسوند دامنه
   بهترین تخفیف های ثبت دامنه
   ارائه ماژول WHMCS
   ارائه نماییه برنامه نویسی تحت API
   کل شارژ اولیه قابل استفاده خواهد بود