هاست پر ترافیک - پلان ویژه
Cpanel
  • Product 1

    هاست پر ترافیک - پلان پایه

    • سرویس های پرترافیک غیر از هزینه فضا دارای هزینه منابع هستند و در صورتی که ارزیابی خرید سرویس اشتباه باشد و یا در طول دوره منابع بیشتری از پردازنده استفاده شود ، هزینه سرویس متعاقبا افزایش خواهد داشت